4/17/2012

ရွစ္ပါးသီလ

(၁) ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ ၊
(သူတစ္ပါး၏ အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအမႈကိစၥတို႔အားမျပဳလုပ္ပဲေရွာင္ၾကင္မည္ဟူေသာ သိကၡာပုဒ္အားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)
(၂) အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ
(သူတစ္ပါးမေပးေသာပစၥည္းဥစၥာတို႔ကိုယူငင္ျခင္း "ခိုးယူျခင္း"စေသာအမႈကိစၥတို႔အား မက်ဴးလြန္ပဲ ေရွာင္ၾကင္ေစာင့္ထိန္းျခင္း)
(၃) အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ
(မေကာင္းေသာ ျမင့္ျမတ္မႈမရွိေသာ ကာမဂုဏ္သားတို႔၏ အေလ့အထ အက်င့္မ်ားမျပဳက်င့္ပဲ ေစာင့္ထိန္းျခင္း)